RODO w Naszej Placówce
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności odnośnie plików Cookies

Szanowny Pacjencie,

 

zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dz. U. UE L119/1 z dnia 4 maja 2016r.) Sep-med uprzejmie informuje, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SEP-MED Sp. zo.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 16, 00-521 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024663, NIP 525-235-05-06, Regon 140361784

  2. Dlaczego zbieramy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są niezbędne w celu zarejestrowania na wizytę u lekarza, pielęgniarki czy położnej lub zamówienia recept od Państwa lekarza POZ. Przekazywanie tych danych jest niezbędne i jest też wymogiem Ustawy o działalności leczniczej.

  1. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące dane osobowe, które Państwo przekazali nam bezpośrednio, telefonicznie, podejmując działania online, wysyłając wiadomość SMS,wiadomość mailową lub kontakt z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które zbieramy:

- Imię i nazwisko, Pesel, adres e-mail, kod pocztowy, adres pocztowy i numer telefonu

- Inne informacje, które dobrowolnie przekazują Państwo w formularzu na naszej witrynie lub które nam udostępniają poprzez kontakt się z nami.

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat musisz poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna, zanim prześlesz do naszej witryny swoje dane. Jeśli z posiadanych przez nas informacji będzie wynikać, że z naszej witryny korzysta osoba niepełnoletnia oraz że przechowujemy dane takiej osoby bez odpowiedniej zgody, wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak będzie to możliwe.

  1. Jak używamy Państwa danych?

Państwa danych używamy wyłącznie w celu realizacji usług zdrowotnych związanych z Państwa osobą. Te dane mogą zostać przekazane innym podmiotom takim jak laboratorium czy rentgen z którymi SEP-MED ma zawartą Umowę powierzenia i pod warunkiem, że będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizacji usług zdrowotnych związanych z Państwa osobą.

Wszyscy ci usługodawcy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności danych. Wykorzystują Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia zleconych im usług i nie są upoważnieni do używania ani ujawniania Państwa danych osobowych w żadnym innym celu.

Danych osobowych osób odwiedzających witrynę możemy używać do celów takich jak odpowiadanie na pytania.

  1. Czy udostępniamy Państwa dane?

SEP-MED nie odstępuje i nie sprzedaje Państwa danych osobowych. Udostępniamy te dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

6) Co robimy, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych?

W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób, modyfikacją, ujawnieniem, nadużyciem lub zniszczeniem stosujemy standardowe w branży mechanizmy, takie jak firewalle i szyfrowanie, politykę czystych ekranów i czystego biurka.

Nasze serwery znajdują się w pomieszczeniu bez okien zamykanym na zamek.

Wszystkie pomieszczenia gdzie dane osobowe są przechowywane są podłączone do systemu alarmowego z wezwaniem, zamykane na klucze przechowywane w zabezpieczonym miejscu zgodnie z polityką firmy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Jeśli Pan/Pani zażąda, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane spełnimy Pana/Pani prośbę. Niemniej Państwa karta zdrowia i inne dane medyczne pozostaną, bo tego wymaga prawo.

7) Jak zmienić i poprawić swoje dane?

Swoje dane osobowe mogą Państwo poprawić zgłaszając to bezpośrednio naszym pracownikom recepcji lub drogą mailową. Po weryfikacji dane zostaną zmienione.

Mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzając Państwa dane osobowe dla celów wymienionych w tej Polityce Prywatności, opieramy się na Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 2018 roku i RODO

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

9) Ochrona osób: dodatkowe informacje

Uważamy, że mają Państwo uzasadnione prawo oczekiwać dochowania prywatności informacji, które są ujawniane online, a które wyraźnie nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania. Zawsze, gdy będzie to możliwe, będziemy się starać bronić tej zasady.

Możemy podjąć próbę odmowy ujawnienia danych, gdy uznamy takie żądanie za nadmierne lub nieprawidłowe. Na podstawie powziętego w dobrej wierze przekonania, że prawo zmusza nas do ujawnienia informacji, lub kiedy uważamy, że wymaga tego sprawiedliwość, w ramach współpracy z organami ochrony porządku publicznego lub wypełniania nakazów sądowych możemy ujawniać dane osobowe każdego użytkownika.

10) Odsyłacze do innych witryn internetowych

Na naszych stronach możemy zamieszczać odsyłacze do innych witryn internetowych. SEP- MED nie przekazuje tam Państwa danych. Ta Polityka prywatności dotyczy wyłącznie witryny SEP-MED. Nie mamy wpływu na inne witryny internetowe i nie odpowiadamy za zawartość tych witryn, ani za to, jak postępują z danymi osobowymi. Należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności każdej witryny internetowej, którą odwiedzasz, klikając odsyłacze w naszej witrynie.

11) Jak uzyskać więcej informacji?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej Polityki prywatności, swoich danych osobowych lub ochrony danych w tej witrynie internetowej, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych. Aby skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych prosimy wysłać korespondencję na adres: kontakt@sep-med.pl, t. 22 628-01-70

SEP-MED Sp. z o.o., ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział GospKrajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000246638,
kapitał zakładowy 150 000 PLN.
Copyright © 2011 SEP-MED
Realizacja: NETKATA